August 24, 2012 - Varsity Volleyball - La Joya vs. Sharyland - ProgressTimes