November 2, 2012 - Football - Sharyland vs. Edinburg - ProgressTimes